BLOC 1: DIVERSITAT TERRITORIAL I PAISATGES

Aquest bloc està constituït pels temes 2 (Medi Físic d’Espanya i Catalunya) i 3 (Diversitat climàtica i vegetació d’Espanya i Catalunya) del vostre llibre de text.

El relleu i el clima són determinants pel desenvolupament de l’activitat humana. En els dos temes que estudiarem posarem de relleu la necessitat de conèixer el medi físic i els processos que hi tenen lloc, les formes resultants i els escenaris on actua l’ésser humà, com a elements claus que ens permeten establir les relacions entre l’home i el medi ambient.

La geomorfologia, la climatologia i la biogeografia són les branques de la Geografia que ens acompanyaran al llarg de tot el bloc. La primera s’ocupa de l’estudi de l’evolució de la superfície de la Terra a partir de processos dinàmics de destrucció i construcció. Ens centrarem en les formes del relleu i la seva formació a partir de la dinàmica litosfèrica (del grec λίθος, “pedra” i σφαίρα, “esfera”). L’estudi del clima i el temps (climatologia), juntament amb la hidrografia i la bioeografia acabaran de proporcionar-nos una visió general del camp d’estudi del que s’ha vingut denominant com a Geografia Física.