BLOC 5. LA CIUTAT I ELS SISTEMES URBANS.

El bloc fa referència als temes 11 (La ciutat: estructura i morfologia) i 12 (El procés d’urbanització i les xarxes urbanes) del vostre llibre de text (Geografia. Vicens Vives. 2016).

La Geografia urbana estudia la ciutat considerada com un espai que és el resultat de la combinació d’un seguit de fenòmens: una morfologia urbana (la forma material), les interaccions funcionals que s’hi produeixen i el canvi. Per tant podem estudiar una ciutat a partir de la seva forma, les funcions que compleix i les seves transformacions històriques.

Tanmateix, l’estudi de l’urbà s’interessa també per les àrees d’influència, la jerarquia dels nuclis urbans i els sistemes de fluxos entre els assentaments.

Per tant, organització del territori, emplaçament, situació, plànols, usos del sòl, trama edificada … són elements d’estudi de la geografia urbana, però també ho són l’estudi de les necessitats socials canviants i les modificacions que impliquen, i la percepció social de l’urbà, és a dir la dimensió estètica i la satisfacció o insatisfacció dels grups humans que viuen en l’espai urbà.

Al segle XXI cal introduir una nova percepció del fenomen urbà. L‘espai de la ciutat està canviant de manera accelerada, la dispersió geogràfica de les activitats econòmiques ens obliga a modificar la nostra percepció de lo local a partir de la seva dimensió global. Per posar un exemple entenedor, en el passat la centralitat venia definida a partir d’entitats geogràfiques clares com el downtown (zona cèntrica) o el CBD (districte central de negocis). Avui les noves tecnologies i les noves formes organitzatives de les empreses estan creant un centre transnacional basat en una xarxa de transaccions econòmiques intensives dins de la xarxa de ciutats globals.